Användarvillkor

 

Tack för att du valt att ladda ned Inalizes App och därigenom ha möjlighet att kunna ta del av ditt provresultat liksom ta del av kundtjänst kring ditt prov.

1. Allmänt om användandet av Appen

1.1 Läs noga igenom dessa användarvillkor (“Avtalet”) innan du använder Inalize AB:s (”Inalize”, org. nr. 559302-8623) mobilapplikation (”Appen”).

1.2 För att använda Appen och Tjänsten (enligt definition nedan) krävs att du godkänt och signerat detta Avtal med e-legitimation, likväl som du måste skapa en tillfällig inloggning/konto. Genom e-signering i Appen godkänner du detta Avtal. Du förbinder dig vidare att hålla dig uppdaterad om innehållet i Avtalet för all användning av Inalizes App.

1.3 Som användare (ibland ”du” eller ”kunden”) av Appen ansvarar du för att din användning sker i enlighet med nämnda bestämmelser. Du är ansvarig för all din egen aktivitet i samband med Appen och du ska följa alla lokala, statliga, nationella och internationella lagar och förordningar samt alla applicerbara regleringsbestämmelser.

1.4 För att använda Appen och Tjänsten måste du vara behörig att ingå avtal. Krävs föräldrars samtycke ska sådant inhämtas, annars ber vi dig direkt lämna Appen och du är då inte tillåten att använda Appen och Tjänsten. Du måste dessutom ha en smartphone/surfplatta med internetuppkoppling.

1.5 Detta Avtal gäller mellan dig och Inalize vid användning av Appen och Tjänsten. Parterna till detta Avtal, dvs. Inalize och du som användare, förtydligar följande i förhållande till Apple Inc. (”Apple”) och Google Inc. (”Google”): Apple och Google ansvarar inte för Inalizes App och dess innehåll.

1.6 Genom att acceptera detta avtal godkänner du att Inalize med anledning av detta användaravtal och Tjänster i Appen, kommunicerar med dig via e-post och SMS ifall att du uppgivit dessa.

1.7 Hur vi behandlar dina personuppgifter framgår av Inalizes personuppgiftspolicy.

2. Tjänsten

2.1 Inalize fungerar som en logistiklösning mellan leverantören av provutrustning, laboratoriet och tillbaka till kund för att tillhandahålla provresultat och kundtjänst.

2.2 Inalize erbjuder således enbart, gentemot användaren av Appen,

(i) administrering kring provet,

(ii) ansvar för att provet kommer till laboratoriet,

(iii) möjligheten att se sitt provresultat,

(iv) kundtjänst där användaren kan få hjälp med användandet av provet samt

(v) i tillämpliga fall förmedling av kontakt till kontrakterad vårdcentral.

Ovan kallat (”Tjänsten”).

2.3 Tjänsten tillhandahålls genom Appen. Inalize är dock aldrig ansvariga för själva provutrustningen gentemot kunden och kommer därför hänvisa kunden till respektive återförsäljare.

2.4 För att få del av sitt provresultat scannas en QR-kod som medföljer testförpackningen för att ladda ner Inalizes app för iOS eller Android. För att kunna använda appen krävs BankID eller Freja eID för att legitimera sig och godkänna de avtal som följer av användandet av appen. Inloggningen fungerar som ett tillfälligt konto hos Inalize.

2.5 I förpackningen till provet finns manual på hur testet ska utföras, varefter användaren gör och skickar iväg testet enligt anvisningarna.

2.6 Användaren kan i Appen se närmsta brevlåda liksom status på sitt prov, från ”Under transport” till “Anlänt” till “Klart”.

2.7 Efter att provet analyserats, dvs när det anses “Klart”, kan användaren ladda ner sitt provsvar som pdf i Appen. Användaren kan se om resultatet är positivt eller negativt. Användaren kan även välja ifall datan ska delas med tredje part, eller om kunden vill bli uppringd av hälsopersonal med anledning av provet.

2.8 Kundtjänsten som tillhandahålls genom Appen ger support på Tjänsten över e-mail och telefon. Inalize försöker alltid svara inom 24 timmar, även om Inalize inte alltid kan garantera att du får svar inom denna tid. Support sker via info@inalize.com eller +46 42 198 400.

2.9 Inalize förbehåller sig rätten att när som helst fritt ändra i och uppdatera Tjänsten, vilket innebär att till exempel Tjänstens innehåll, struktur, funktionalitet och söksystem kan komma att förändras över tid.

2.10 Användningen av Appen är utan kostnad.

3. Inalizes ansvar och rättigheter avseende Appen och Tjänsten

3.1 Tjänsten och alla immateriella rättigheter hänförliga till Tjänsten tillhör Inalize och/eller Inalize licensgivare. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats kunden enligt Avtalet är förbehållna Inalize.

3.2 Tjänsten är normalt tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Inalize kan dock inte garantera att användningen av Tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri vid alla tider. Vid planerade avbrott kommer Inalize i möjligaste mån informera användaren om det.

3.3 Inalize förbehåller sig rätten att upphöra att tillhandahålla del eller hela Tjänsten om det sker en regulatorisk förändring eller genom myndighetsbeslut som begränsar Inalizes möjligheter att tillhandahålla Tjänsten.

3.4 Appen tillhandahålls ”som den är” utan någon uttrycklig eller underförstådd garanti.

3.5 Inalize har rätt att säga upp Avtalet och/eller tillfälligt stänga av kunden vid misstanke om missbruk eller om kunden underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt detta Avtal.

3.6 I de tjänster Inalize erbjuder genom Appen kan integrationer ingå med andra applikationer och tjänster som är tillverkade av en tredje part. Dessa applikationer och tjänster kan ha egna användarvillkor, tekniska begränsningar, villkor för personuppgifter, etc. som reglerar din användning av dessa applikationer.

3.7 Inalize garanterar inte den nuvarande eller den framtida kompatibiliteten med dessa applikationer. Om du har problem eller är missnöjd med en integration eller en tredjepartsapplikation, är dina rättigheter begränsade till att avinstallera Appen.

3.8 Inga råd och ingen information som du fått från Inalize, muntligen eller skriftligen, ska anses skapa något garantiåtagande för Inalize i detta avseende.

4. Användarens ansvar och rättigheter

4.1 När du accepterar detta Avtal och övriga instruktioner som Inalize från tid till annan anvisar får du en rätt att nyttja den programvara som Appen består av. Mjukvara som ingår i Tjänsten och Appen licensieras med andra ord, och säljs inte, till dig.

4.2 Genom Tjänsten ges du en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, i tiden begränsad rätt att använda mjukvaran.

4.3 Avtalet medför därför inte att någon immateriell rättighet eller del av sådan rättighet, utöver den i Avtalet specificerade nyttjanderätten, övergår till kunden. Alla rättigheter som inte uttryckligen ges till dig behålls av Inalize och det material som ingår i Appen kan vara immaterialrättsligt skyddat och därmed tillhöra Inalize eller tredje part. Detta Avtal ger ingen rätt att använda sådant material.

4.4 Du får inte överlåta denna licens eller någon del därav eller på annat sätt överföra eller underlicensiera dina rättigheter enligt licensen, till någon tredje part.

4.5 Detta innebär också att du inte har rätt att analysera, undersöka, ändra, kopiera, sprida, sälja eller på något annat immaterialrättsligt relevant sätt förfoga över Tjänsten, annat än vad som följer av detta Avtal eller tvingande tillämplig lagstiftning, eller om du inhämtat Inalizes föregående skriftliga samtycke till sådant förfogande.

4.6 Du är införstådd med och accepterar att Inalize från tid till annan kan ge ut uppdaterade versioner av Appen, och att Inalize kan genomföra automatiska elektroniska uppdateringar av den version av Appen som du använder. Du samtycker till alla sådana automatiska uppdateringar i din Mobila Enhet och att detta Avtal gäller även för sådana uppdateringar.

4.7 Du förstår att användandet av Appen och Tjänsten är personligt, att dina kontouppgifter ska hållas hemliga och inte delas med andra. Misstänker du att någon använder ditt konto ska du kontakta kundtjänst info@inalize.com.

5. Avtalstid

5.1 Detta Avtal gäller tillsvidare.

5.2 Inalize äger rätt att ändra villkoren i Avtalet för Tjänsten och Appen. Sådan ändring träder i kraft trettio (30) dagar efter det att de ändrade villkoren tillgängliggjorts på Appen.

5.3 För det fall du godkänner de nya villkoren alternativt fortsätter att använda Tjänsten och Appen anses du ha godkänt de efterträdande villkoren. I annat fall skall du avinstallera Appen från samtliga enheter.

5.4 Villkoren gäller även för samtliga kommande uppdateringar av Appen som Inalize tillhandahåller och som ersätter och/eller utgör tillägg till Appen, så länge annat inte föreskrivs.

6. Tvist

6.1 Svensk lag ska tillämpas vid tolkning och tillämpning av detta Avtal. Eventuella tvister som uppstår med anledning av detta Avtal ska avgöras i svensk domstol.

6.2 Inalize är under inga omständigheter ansvarig för förlust eller skada av något slag som är direkt eller indirekt relaterade till:

(i) Din användning av, eller oförmåga att använda, Tjänsten inklusive Appen,

(ii) Din förlust av innehåll eller

(iii) Alla åtgärder som sker i strid med dessa Avtal.

6.3 I den utsträckning som tillåts under tvingande lagstiftning ansvarar Inalize inte gentemot kunden eller någon tredje part för någon direkt, indirekt eller någon annan skada av något slag inklusive, men ej begränsat till, utebliven vinst, inkomstförlust, minskad omsättning, avbrott i verksamheten eller goodwillförluster som uppkommer på grund av eller i samband med dessa Användarvillkor, Appen eller Tjänsten.

6.4 Kunden ska att ersätta och hålla Inalize (och dess anställda, styrelseledamöter, agenter, dotterbolag, joint ventures och anställda) fria från alla krav, inklusive juridiska kostnader, som gjorts av en tredje part på grund av eller som uppstår på grund av ditt brott mot detta Avtal, eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

6.5 Inalize är inte ansvariga gentemot kunden för några tredjepartskrav som riktas mot kunden. Under inga omständigheter ska vårt totala ansvar gentemot kunden i samband med Tjänsten för skador, förluster och talan överskrida 50 000 SEK.

6.6 Skulle någon bestämmelse i detta avtal anses ogiltig, ska resterande del av avtalet anses giltigt så länge inget tyder på annat.

7. Kontaktuppgifter

Organisationsnummer: 559302-8623
Moms: SE559302862301
Inalize AB
c/o Hetch AB
Redaregatan 48
252 36 Helsingborg
Sweden

info@inalize.com