Integritetspolicy

 

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Inalize AB (”Bolaget” eller ”Inalize”). Inalize vill med denna integritetspolicy visa hur Bolaget säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679/EG (”GDPR”). Inalize värnar om din personliga integritet och anser att personlig integritet är av största vikt. Bolaget tar därför din integritet på högsta allvar.

Genom att använda Inalizes tjänster accepterar du denna personuppgiftspolicy samt vår behandling av dina personuppgifter. Det är därför viktigt att du läser och förstår denna personuppgiftspolicy innan du använder Bolagets tjänster.

I denna integritetspolicy:

 1. ALLMÄNT
 2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
 3. PERSONUPPGIFTER SOM LAGRAS OCH PÅ VILKA GRUNDER
 4. LAGRINGSTID
 5. SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER
 6. DINA RÄTTIGHETER

 1. ALLMÄNT

Denna integritetspolicy redogör hur Bolaget behandlar personuppgifter om dig i egenskap av användare av vår applikation för iOS och Android, Inalize, när du identifierar dig och tar del av ditt provresultat. Denna integritetspolicy beskriver också dina rättigheter och hur du kan utnyttja dina rättigheter gentemot Bolaget.

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till Inalize, men utan att det sker kan du inte ta del av ditt provresultat eftersom att tjänsten kräver att personer kan verifiera sig så att resultat inte utlämnas.
Inalize har rätt att när som helst ändra denna integritetspolicy. Om så sker, kommer Inalize att publicera den justerade integritetspolicyn på inalize.com och i applikationen med information om när ändringarna träder i kraft.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG 

Inalize AB, org.nr. 559302-8623, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är därmed ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Om du har frågor om hur Inalize hanterar dina personuppgifter eller om du vill nyttja dina rättigheter kontaktar du Inalize via e-post på info@inalize.com eller via brev på Folke Bernadottesväg 445, 256 57 Ramlösa, Sweden.

3. PERSONUPPGIFTER SOM LAGRAS OCH PÅ VILKA GRUNDER

Inalizes policy innebär att vi sparar och hanterar så få av dina uppgifter som möjligt. Följande personuppgifter kommer Inalize att samla in från dig när du använder Inalizes tjänster.

 • Namn
 • Personnummer
 • Kön
 • Ålder
 • E-postadress
 • Postnummer
 • Telefonnummer
 • Geolocation
 • Teknisk data

(i) När du registrerar dig i appen för att ta del av provsvar

Information om ditt namn, personnummer, kön, ålder, e-postadress, postnummer och telefonnummer kan inhämtas när du registrerar dig i appen och loggar in via BankID eller Freja eID. Syftet med behandlingen av namn och personnummer är att Inalize ska kunna säkerställa att det är du som har accepterat användarvillkoren samt sekretesspolicyn, för att kunna skapa ett tillfälligt konto åt dig och se ditt testresultat. Inalize kräver också denna identifieringsmetod för att kunna vara en seriös aktör när det gäller hälsotester. Den rättsliga grunden för detta är därför ett berättigat intresse.

Ändamålet med behandling av e-postadress och telefonnummer är att kunna avisera dig om när ditt provresultat kommit. Det är därför möjligt att uppge en e-postadress eller ett telefonnummer som inte går att spåra dig direkt på. Den lagliga grunden avseende detta är för att kunna fullgöra avtalet med dig.

Laglig grund är även intresseavvägning avseende postnummer (de tre första siffrorna), kön och ålder då detta är för att kunna använda statistiken från provresultaten och dra slutsatser utifrån det. I och med att Inalize använder så begränsad information som möjligt för att kunna dra analyser, anser Inalize att Inalizes intresse av att kunna analysera datan och dela denna med andra relevanta aktörer med berättigat intresse väger tyngre än användarens intresse av att skydda dessa uppgifter.

(ii) När du använder appen

När du använder appen kommer din geolocation i vissa fall inhämtas. Denna inhämtas om du samtyckt till att sådan lämnats, vilket då är den lagliga grunden. Ändamålet med sådan behandling är i sådana fall att kunna ge dig information om var närmaste brevlåda finns. Så att du enkelt kan posta ditt test.

Även teknisk data kan inhämtas. Vilket innebär information som genereras när du använder applikationen såsom information om operativsystem och annan teknologi för enheten som appen är installerad på, besöksperiod i appen, när appen öppnades senast, besökshistorik i appen, information om eventuella krascher, etc. Som laglig grund för behandling av personuppgifter är i dessa fall intresseavvägning där Inalizes intresse av att kunna utföra förbättringar och dra slutsatser utifrån användarmönstret väger tyngre än användarens intresse av att skydda dessa uppgifter.

(iii) När du fått ditt provsvar

När du hämtat ditt provsvar kan du välja att dela denna information med den svenska Folkhälsomyndigheten. Du väljer då att dela postnumrets tre första siffror, din ålder och ditt kön jämte utfallet på provresultatet. Den lagliga grunden för detta är samtycke. Därefter kommer provsvaret att raderas.

Du kan även välja att kryssa i rutan för att bli uppringd av kontrakterad vårdgivare. Den information om dig som delas är då din e-postadress och telefonnummer. Den lagliga grunden för detta är samtycke.

Inalize kan även komma att lagra och behandla din e-postadress samt information om vilket test du genomfört. Detta är för att kunna skicka relevanta erbjudanden och påminnelser till dig. Inalizes behandling av dessa uppgifter stödjer sig på intresseavvägning där Inalizes intresse är att kunna marknadsföra sina produkter till relevant målgrupp.

(iv) När du kontaktar vår support eller oss

När du kontaktar vår support är det frivilligt att använda ditt namn och annan kontaktinformation. Om ditt ärende rör en tjänst genom oss kommer vi inte att kunna hjälpa dig specifikt i det fallet utan att du anger vilket fall i fråga. Om du lämnar dina personuppgifter när du kontaktar oss behandlar vi detta för att kunna svara på din fråga och hjälpa dig i frågan. Den rättsliga grunden är, om du är kund hos oss, att kunna uppfylla vårt avtal med dig. Om du inte är vår kund är vår rättsliga grund en intresseavvägning, där Inalize har ett intresse av att kunna svara på och hantera frågorna.

4. LAGRINGSTID

Inalize lagrar personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla de mål för vilka uppgifterna samlades in eller så länge företaget är skyldigt att lagra personuppgifter i enlighet med lag.

När du har läst ditt resultat och valt om du vill dela det med en tredje part raderas testresultatet. Detsamma gäller information om ditt namn, personnummer och fullständiga postnummer samt tekniska data.

Information om din e -postadress och telefonnummer sparas för att ge dig relevanta erbjudanden eller för att tillåta vårdgivare att kontakta dig, men inte mer än fem (5) år efter din senaste användning av appen.

Din geografiska plats lagras aldrig när du stänger appen.

Din ålder, ditt kön, om ditt svar var positivt eller negativt och de tre första siffrorna i ditt postnummer sparas så länge det tar för Inalize och Inalize’s partners att kunna dra slutsatser baserat på testerna. Dock inte längre än tio (10) år efter att testet har slutförts.

Inalize kan dela personlig information med tredje part i de fall du har samtyckt eller om det finns en annan rättslig grund för sådan hantering. Inalize medger dock att detta bör göras restriktivt.

I vissa fall kan personuppgifter lagras längre för att skydda företagets juridiska intressen, t.ex. i en juridisk process. Personuppgifterna raderas sedan.

5. SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

För att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss har Inalize vidtagit de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

(i) Anslutningen mellan applikationen och eventuella externa tjänster är säkrad med Secure Socket Layer (SSL) som krypterar all data mellan dig och servern.

(ii) All information i databasen är krypterad med hash och starka säkerhetsalgoritmer. Vi har ingen tillgång till din personliga information, all information som lagras i det krypterade formuläret.

(iii) Appen använder Amazons lösningar för servrar, detta för att öka prestandan och säkerheten.

Inalize har inte rätt att tillhandahålla användarens personuppgifter till tredje part om det inte är direkt nödvändigt för tillhandahållandet av tjänsten.

Inalize strävar alltid efter att behandla och lagra dina personuppgifter inom EU / EES. Användaren bör vara medveten om att regler utanför EU / EES kan innebära mindre skydd för dina personuppgifter.

Skulle dina personuppgifter behöva överföras och lagras utanför EU / EES väljer Inalize dessa leverantörer med största omsorg och med avseende på din integritet. Inalize kommer också att vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en tillräcklig skyddsnivå (till exempel med hjälp av godkända standardklausuler och ytterligare lämpliga skyddsåtgärder). 

6. DINA RÄTTIGHETER

Kostnadsfritt registerutdrag

Under förutsättning att Inalize är personuppgiftsansvarig har du, när som helst, rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats, samt till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har även rätt att få reda på förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering). Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig och skickas till Inalize på den adress som anges nedan under rubriken ”Personuppgiftsansvarig”.

Dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätta och radera

Inalize kommer att på din begäran eller eget initiativ rätta, avidentifiera, komplettera eller radera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Bolaget är i vissa fall skyldig att behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort, exempelvis vid rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Begränsa användning

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Återkalla samtycke

I de fall du tidigare har lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter, har du rätt att återkalla det samtycket.

Utöva rättigheter, ställa frågor eller ge klagomål

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter, om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av Bolaget, om du frågor om denna integritetspolicy eller om du är missnöjd med Inalizes behandling av dina personuppgifter, tveka inte att kontakta Inalize, vars kontaktuppgifter finns under punkt 2 i denna policy.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (imy@imy.se).